Selecteer een pagina

Uw vastgoed
in goede handen.

Ruijters vastgoedmanagers.

Huurder.

Wij beheren de door u gehuurde woning, winkel of kantoorruimte zo goed en gemakkelijk mogelijk en zoveel mogelijk online.

Belegger.

Wij optimaliseren het rendement van uw vastgoedportefeuille door het voeren van portefeuille-, asset- en property-management.

VvE’s.

Per 1 april 2022 heeft Ruijters vastgoed haar VvE-beheersactiviteiten overgedragen aan vastgoedbeheerder MVGM.

Nieuwsgierig of een vraag?

U kunt ons altijd bellen op +31(0)43 329 29 70 of stuur ons een mail.

“Alles zoveel mogelijk online. Wel zo makkelijk.”

Huurder.

Als huurder wil je niet voor verrassingen komen te staan. Wij beheren uw woning, winkel of kantoor zo goed en gemakkelijk mogelijk. U regelt daarom veel huurzaken online. Wel zo makkelijk.

Storingen, reparaties en onderhoud

Storingen en reparaties kunt u melden bij onze 24-uurs servicedesk. De wijze waarop de storing moet worden verholpen en voor wie de kosten zijn is afhankelijk van de eigendomssituatie en huurovereenkomst.

Controleer vooraf wie wat doet en wie de rekening betaalt; hier leest u welke veelvoorkomende onderhoudswerkzaamheden uw verhuurder uitvoert en voor welke reparaties u als huurder zelf verantwoordelijk bent. Bij twijfel over technische storingen of reparaties kunt u altijd contact opnemen met onze servicedesk.

Spoed

Voor spoedgevallen zijn we dag en nacht bereikbaar. Voorbeelden van spoedgevallen zijn een forse lekkage, liftstoring of een entreedeur die stuk is.

Meld uw spoedreparatie via 043 329 29 70.

Geen spoed

Voor niet spoedgevallen zijn we op werkdagen tussen 8.30u en 17.00u bereikbaar. Voorbeelden van storingen zijn kapotte verlichting, bladderend buitenschilderwerk of een defecte afzuigkap.

Meldt uw reparatieverzoek online, telefonisch via 043 329 29 70 of per mail via vastgoedmanagers@ruijters.nl.

Klein onderhoud, vaak aan de binnenkant, is voor rekening van de huurder. Groot onderhoud, vaak aan de buitenkant, is voor rekening van verhuurder. In het Besluit Kleine Herstellingen kunt u terugvinden wie voor welke (onderhouds)werkzaamheden verantwoordelijk is.

 Geef een storing altijd via Ruijters vastgoedmanagers door.

Wijzigen huurovereenkomst

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie, of zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Hieronder vindt u de zaken die u eenvoudig online kunt regelen. Staat uw wijziging hier niet tussen? Mail dan naar contracten@ruijters.nl.

Beëindiging huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst van uw woonruimte kan elke maand tegen een voor huurbetaling overeengekomen dag (doorgaans de eerste dag van een kalendermaand) en met inachtneming van een opzegtermijn. De opzegtermijn voor een huurwoning is minimaal één maand. U kunt uw huurovereenkomst opzeggen door het opzeggingsformulier in te vullen.

De opzegtermijn voor winkel- en bedrijfsruimtes kan per object verschillen. Zie huurovereenkomst.

Nadat de huuropzegging door ons is bevestigd, zal een medewerker van Ruijters vastgoedmanagers contact met u opnemen voor het inplannen van een voor- en eindinspectie.

Voorinspectie
De eerste afspraak is een voorinspectie. Wij zullen bij u langs komen om samen met u de woning te controleren. We zullen eventuele gebreken en wijzigingen aan de woning noteren en afspreken welke werkzaamheden u moet uitvoeren en voor uw rekening komen.

Eindinspectie
Tijdens de eindinspectie van de woning zullen we samen de woning een laatste keer bekijken. Er wordt gecontroleerd of u de werkzaamheden, zoals afgesproken tijdens de voorinspectie, juist heeft uitgevoerd. Is dit niet het geval? Dan zullen wij een externe partij inschakelen om de werkzaamheden uit te voeren. Deze kosten komen voor uw rekening. Zodra de eindinspectie correct is afgehandeld wordt de waarborgsom, of het eventuele restant ervan terug overgemaakt

Overname van zaken

Wilt u bepaalde zaken in de woning ter overname aanbieden? Als de nieuwe huurder bekend is, brengen wij u in contact met elkaar. Zo kunt u zelf direct met de nieuwe huurder overleggen en afspraken maken over wat achterblijft in de woning. Let op! De verhuurder is niet aansprakelijk voor over te nemen goederen.

Een nieuwe huurder is niet verplicht om uw zaken over te nemen. Op het moment dat er geen nieuwe huurder bekend is, zult u de zaken voor overname moeten verwijderen.

Financieel

Bij het huren van een woning komen een aantal financiële zaken om de hoek kijken die we graag vooraf goed regelen. Zo dient u de huur elke maand vooruit te betalen en zijn er vaak servicekosten van toepassing.

Automatische incasso

De makkelijkste manier van betalen is via een automatische incasso. Hierbij machtigt u ons om maandelijks de huur van uw rekening af te schrijven. Zo betaalt u uw maandelijkse huur gemakkelijk, op tijd en altijd het juiste bedrag. Hoe doet u dat? Download hier uw machtigingsformulier. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden. Ingevulde formulieren kunnen per mail gestuurd worden aan financieel@ruijters.nl of per post:

Ruijters vastgoedmanagers
t.a.v. afdeling financiën
Hoogbrugstraat 72a
6221 CS Maastricht

Huurbetaling

Als nieuwe huurder betaalt u een waarborgsom ter zekerstelling van een juiste nakoming van uw verplichtingen. Zo kan verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst eventuele kosten voor bijvoorbeeld herstel van schade aan de woning dekken. Afhankelijk van uw situatie, is dit minimaal één maand huur. Wij vergoeden over de waarborgsom geen rente. Aan het einde van de huurovereenkomst wordt van u verwacht dat u de woning in de oorspronkelijke staat oplevert. Als alles bij een eindoplevering in orde is, krijg u de waarborgsom van ons terug. U kunt het bedrag van de waarborgsom niet met een (laatste) huurtermijn verrekenen.

U betaalt de huur en servicekosten vooruit. Dat wil zeggen dat vóór de eerste van elke maand het verschuldigde bedrag, conform uw huurfactuur, op onze rekening moet staan.

Servicekosten

De huur bestaat uit de kale huurprijs en servicekosten. Dit zijn kosten die boven op de kale huur van de woning komen.

De servicekosten bestaan bijvoorbeeld uit :

 • Schoonmaak trappenhuis en lift;
 • Glasbewassing entree en appartementen;
 • Verlichting algemene ruimten;
 • Voorschot voor gas en elektra in uw woning;
 • Eventuele stookkosten.

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten. Elk jaar ontvangt u van ons een afrekening van de servicekosten over het voorafgaande jaar. Hierbij worden alle gemaakte kosten van dat jaar inzichtelijk gemaakt en welke kosten er in rekening worden gebracht. Tevens vindt u hier terug wat uw aandeel in de totale servicekosten is. Uw aandeel wordt verrekend met het betaalde voorschot. Indien het huurcontract eindigt krijgt u volgens normale procedure na het jaar waarop uw contract is afgelopen een servicekostenafrekening voor dat deel van het jaar dat u heeft gehuurd.

Bent u het niet eens met de servicekostenafrekening? Dan kunt u ons hierover informeren. U kunt uw bezwaar richten aan financieel@ruijters.nl of per post aan:

Ruijters vastgoedmanagers
t.a.v. afdeling financiën
Hoogbrugstraat 72a
6221 CS Maastricht

“Optimaal rendement, onze uitdaging.”

Belegger.

De vastgoed markt is – misschien wel meer dan ooit – in beweging. Om het rendement op uw vastgoedportefeuille te optimaliseren is professionele begeleiding noodzakelijk. Met meer dan 60 jaar ervaring bieden onze professionals u maatwerk.

Dagelijks beheer

Wij helpen u op verschillende gebieden met het dagelijkse beheer van uw vastgoed.

Technisch

De technische staat van uw vastgoed is van grote invloed op de huurderstevredenheid en verhuurbaarheid. Zo heeft u te maken met (groot) onderhoud, huurders die storingen en gebreken melden en leveranciers die werkzaamheden goed en snel moeten kunnen oppakken.

We werken vaak met vaste partners, van wie we weten dat ze staan voor hoge kwaliteit en service naar uw huurders. Uiteraard werken we ook graag met door u aangedragen partijen samen. Na afronding van werkzaamheden voeren we steekproeven en klanttevredenheidenquêtes uit, waarmee we onze leveranciers continu evalueren op prijs en kwaliteit.

Onze technische managers helpen u graag met het:

 • bewaken van de goede staat van onderhoud van uw vastgoed waarbij we afwijkingen van gemaakte plannen en prognoses signaleren;
 • uitvoeren, begeleiden en controleren van correctief onderhoud;
 • 24/7 uitvoeren, begeleiden en controleren van storingsonderhoud;
 • afsluiten en bewaken van technische onderhoudscontracten op prijs en kwaliteit;
 • controleren van ontvangen facturen;
 • afhandeling van schades.

Servicedesk
Onze servicedesk staat uw huurders bij wanneer zij vragen hebben, reparatieverzoeken of een klacht. Buiten kantoortijden zijn we 24/7 telefonisch bereikbaar voor spoedeisende meldingen zodat uw huurders altijd met ons in contact kunnen treden en geholpen worden.

Oplevering(en)
Wij ondersteunen u om het opleverniveau van uw object van huurder tot huurder te bewaken. Onze technische managers begeleiden de overdracht en zorgen voor de digitale vastlegging naar alle betrokken partijen. We streven daarbij altijd naar aansluitende verhuur, regelen mutatieonderhoud en verhalen eventuele schade op de veroorzaker.

U kunt ons onder meer inschakelen voor:

 • De inspectie bij vertrekkende huurders;
 • Opleveringen aan nieuwe huurders;
 • Het opstellen van de daarvoor bestemde opleveringsrapporten;
 • Advies over verhuur bevorderende maatregelen;
 • Het regelen van de aansluiting of wijziging van de tenaamstelling van nutsvoorzieningen bij leegstand;
 • De administratieve afwikkeling.

Meerjarenonderhoudsplanning
Om een goed rendement te behalen is het cruciaal om inzicht te hebben welke uitgaven benodigd zijn en welke mogelijke risico’s zich voordoen. Middels een professionele meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) verkrijgt u de inzichten die u nodig heeft.

U ziet precies hoe de exploitatiekosten zich ontwikkelen en welke rendementsverwachting(en) uw vastgoed hierdoor heeft. Onderhoud is geen doel op zich, maar levert een bijdrage aan het optimaliseren van de exploitatie of de investering, het onjuist óf te laat uitvoeren van onderhoud kan enorme gevolgen hebben voor het rendement op uw vastgoed.

Daarnaast biedt een goede meerjarenonderhoudsplanning handvatten om met huurders in gesprek te gaan over het toekomstig onderhoud. Transparant communiceren over waarom maatregelen wel óf niet worden uitgevoerd zorgt voor wederzijds begrip en leidt tot een duurzame relatie tussen huurder en eigenaar.

Verduurzaming
Uiteraard plaatsen we onderhoud aan uw vastgoed altijd in een breder, duurzamer perspectief. Veelal blijkt dat ingrepen in eerste instantie een hogere investering vragen maar op termijn een beter rendement bieden. Deze maatregelen hebben onder andere invloed op de exploitatiekosten, de waarde van uw eigendommen en het comfort en binnenklimaat. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om u hierbij te helpen.

Financieel

Financiële zekerheid en overzicht in uw administratieve verplichtingen zijn noodzakelijk om grip te houden op uw portefeuille. Onze financiële managers voeren de administratie en rapporteren zodat er financieel verantwoord beheer kan worden gevoerd.

Inzicht in kosten en opbrengsten

Wij bewaken en signaleren eventuele betalingsachterstanden. Door een secuur debiteurenbeheer kunnen wij in overleg met u snel en proactief handelen. Indien nodig zorgen wij dat de juiste rechtsmaatregelen genomen worden. We dragen zorg voor verrekening van waarborgsommen met vertrekkende huurders en verstrekken maandelijks een financieel overzicht met gedane uitgaven en inkomsten, alsmede een overzicht van eventuele betalingsachterstanden.

U kunt ons onder meer inschakelen voor:

 • het signaleren en bewaken van achterstanden in de betaling van deze bijdragen en het zo nodig (doen) nemen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers;
 • het opstellen van een jaarrekening;
 • een begroting voor het komende boekjaar;
 • het verzorgen van alle correspondentie over financiële en administratieve zaken;
 • de afhandeling van wijzigingen en aanpassingen in de huurovereenkomst(en);
 • het invoeren en actueel houden van de huurdersadministratie;
 • verkoop- en verhuurmutaties;
 • het informeren van de notaris bij een eigendomsoverdracht over relevante feiten, zoals de hoogte van de periodieke bijdragen, te verrekenen achterstanden, etc.;
 • het incasseren en administreren van de voorschot-, extra en definitieve bijdragen van de huurder(s), alsmede innen van opgelegde boetes.
Commercieel

Het creëren van een goed rendement vergt meer dan het voorkomen van leegstand. U zoekt een goede balans tussen rendement, courantheid en tevreden huurders voor uw woningen of commercieel vastgoed. Wij kunnen hieraan bijdragen door het commercieel management voor u te verzorgen.

We beschikken over zeer gedetailleerde marktkennis, van regio- tot buurtniveau en passen deze toe op uw vastgoedvraagstuk(ken), daarnaast staan we u proactief bij in marktontwikkelingen en rapporteren wij periodiek.

Wij adviseren en ondersteunen u niet alleen bij het dagelijks beheer, maar ook bij:

 • de bewaking van de overeengekomen dienstverlening inclusief budgetten, uitvoering van beleids- en exploitatieplannen en kpi’s;
 • de positionering van uw vastgoed;
 • het jaarlijks opstellen van een beleids- of exploitatieplan met onder meer een exploitatiebegroting, een visie op het complex, een SWOT-analyse, de markthuur versus de contracthuur en een marketingplan;
 • oplossingen voor leegstand;
 • verhuurbegeleiding;
 • het onderhouden van de contacten met de huurders en andere stakeholders.

Professionele begeleiding bij de (her)onderhandeling van uw (huur)overeenkomst
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn binnen de huidige huurovereenkomst en of de huidige huurcondities nog marktconform zijn? We helpen u graag bij de (her)onderhandeling van uw (huur)overeenkomsten.

Het gewenste resultaat bereiken
Wij beoordelen graag of de huurovereenkomst die u nu heeft nog marktconform is en of deze nog voldoet aan uw verwachtingspatroon. Dat begint met een inventarisatie van uw wensen en doelen en een check van de huidige huurovereenkomst. Wij adviseren u over mogelijke aanpassingen en gaan graag voor u het gesprek aan met uw huurder.

Goede, langdurige relatie met uw huurder
Onze rol als adviseur is er op gericht om voor u zo gunstig mogelijke afspraken te maken. We zoeken daarbij altijd naar de balans tussen uw belangen als verhuurder en de wensen van uw huurder, zodat we een goede basis leggen voor een langdurige relatie.

Juridisch

Het in eigendom hebben van vastgoed kent veel belanghebbenden, uiteenlopend van huurders tot omwonenden en gemeenten. Het kan voorkomen dat er geschillen ontstaan met huurders of andere partijen.

Uiteraard zetten we ons er voor in om dergelijke geschillen in een vroeg stadium te constateren en zelf op te lossen. Bepaalde situaties kunnen echter complex worden. In die gevallen werken we nauw samen met juridisch specialisten die actief zijn in de bouw- en vastgoedsector. Zij adviseren bij conflicten in uw portefeuille.

De juridische zaken die wij in uw portefeuille behandelen zijn onder meer:

 • huurachterstanden, als er een achterstand ontstaat proberen wij een passende oplossing te vinden en de achterstand zoveel als mogelijk te beperken.
 • woonfraude, wij zijn alert op woonfraudes als onderhuur, hennepteelt, kraken, woningruil of bedrijfsmatig gebruik van uw woning.
 • overlast, we bemiddelen bij conflicten tussen huurders en/of omwonenden.
 • mutatieschade, we controleren de woningen bij mutatie door een fysieke eindinspectie te doen op schade. Als er mutatieschade is verhalen we de kosten op de vertrekkende huurder.
 • controleren van overeenkomsten met partijen, we controleren overeenkomsten met huurders en leveranciers, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Strategie & advies

Wij voorzien u waar nodig van strategisch advies en helpen met uw projectmanagement, verduurzaming en promotie van uw vastgoed.

Projectmanagement

Voor uw (ver-)bouwproject heeft u behoefte aan een deskundige partner die de regie in handen neemt. Maar wanneer is het tijd voor onderhoud, verduurzaming of misschien zelfs transformatie? Wat moet er gebeuren? Bij welke uitvoerende partijen vindt u de juiste prijs/kwaliteit verhouding?

We denken niet alleen graag mee over de mogelijkheden en de commerciële en financiële kansen, maar we begeleiden ook de uitvoering van uw project of verbouwing. Door ons in een zo vroeg mogelijk stadium in uw plannen te betrekken, kunnen we als echte sparring- en kennispartner fungeren.

We zorgen ervoor dat het project binnen de gegeven tijds-, prijs- en kwaliteitskaders wordt uitgevoerd en informeren u nauwgezet en helder over de bevindingen en keuzes die in het proces worden gemaakt.

Due dilligence en acquisitie

Vastgoed kopen is een complexe aangelegenheid. Een grondig due diligence-onderzoek is daarbij onmisbaar. Risico’s zijn nooit 100% uit te sluiten, wel kunnen we ze in kaart brengen en zo veel als mogelijk beperken. Op een zorgvuldige manier wordt de technische staat van de vastgoedobjecten vastgesteld en analyseren we de verhuurbaarheid, de lopende contracten en alle andere zaken die invloed hebben op de huidige en toekomstige waarde van het vastgoed. 

We nemen zorgvuldig alle zaken die bij de exploitatie van het vastgoed komen kijken door én blikken vooruit; welke marktomstandigheden en ontwikkelingen kunnen nog invloed hebben op het vastgoed? Mochten we niet de juiste kennis in huis hebben schakelen we, uiteraard altijd in overleg, experts in.

Verduurzaming

Naast het voldoen aan wet- en regelgeving en een waardestijging van het gebouw, levert verduurzaming vele extra’s op. We maken uw vastgoedportefeuille toekomstbestendig. Uw exploitatiekosten verminderen en uw vastgoed wordt aantrekkelijker voor (nieuwe) huurders hetgeen leidt tot minder leegstand en een hogere gebruikerstevredenheid.

Welke kansen zijn er en welke stappen moeten er gemaakt worden om uw vastgoed zo efficiënt mogelijk te verduurzamen? Zonnepanelen, extra isolatie, groene energie of het verduurzamen van de meerjarenonderhoudsplanning?

Marktanalyse

Juiste (investerings)beslissingen vergen een helder en correct beeld van de markt. Nog beter is het om een strategische kennisvoorsprong te hebben die objectief is getoetst. Dit doen wij door middel van onderbouwde marktanalyses en doortastende adviezen op maat over de kantoren-, retail- of woningmarkt.

Vastgoedpromotie

Uw winkelgebied dient aan steeds hogere eisen te voldoen. Enkel het schoon, verzorgd en veilig houden van uw winkelgebied is niet meer voldoende om aan die eisen te voldoen. We helpen u met het ontwikkelen van een op uw vastgoed afgestemde marketingstrategie waardoor uw winkelgebied een representatieve en herkenbare uitstraling krijgt. Het resultaat? Een aantrekkelijk winkelgebied en duurzaam rendement.

Daarnaast nemen we deel in de plaatselijke ondernemersvereniging(en) of richten we deze op. We ondersteunen de ondernemers met het organiseren van evenementen en acties die het winkelgebied aantrekkelijk en veilig maken. Door ons netwerk kunnen we samen met de ondernemersvereniging acteren richting een gemeente, andere eigenaren of beheerders. Door onze ervaring in andere ondernemersverenigingen kunnen u en uw huurders rekenen op slimme en verrassende oplossingen. Daarnaast innen we contributies en kunnen we, doordat we een externe partij zijn, mogelijke conflicten professioneel oplossen.

VvE’s.

Vastgoedbeheerder MVGM heeft per 1 april 2022 de VvE-activiteiten van Ruijters vastgoed overgenomen.

Ruijters vastgoed wil zich meer gaan focussen op haar rol als ontwikkelende vastgoedbelegger in Zuid-Nederland, waardoor de VvE-activiteiten buiten haar strategische focus vielen. Om die reden is besloten de VvE-activiteiten per 1 april 2022 middels een aandelenoverdracht over te dragen aan MVGM VvE; een VvE beheerder met jarenlange ervaring die gespecialiseerd is in het optimaal managen van VvE’s.

Wat betekent dit voor u én uw VvE?

Concreet betekent dit dat de werkzaamheden voor uw VvE per 1 april 2022 zullen worden voortgezet door MVGM VvE vanuit hun lokale kantoor in Maastricht. Het rekeningnummer van uw VvE blijft ongewijzigd en ook een eventuele incasso zal zoals u van ons gewend bent worden uitgevoerd. De accountmanagers en technisch managers van MVGM zijn lokaal aanwezig en bekend met de regio.

Meer informatie over MVGM VvE vindt u hier.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met MVGM VvE een professionele VvE beheerder hebben gevonden om de VvE activiteiten aan over te dragen en willen u bedanken voor de samenwerking.

Ruijters Vastgoedmanagers helpt u als huurder en belegger met het beheer, management en onderhoud van uw vastgoed.

Door onze jarenlange ervaring beschikken we over zeer gedetailleerde marktkennis, van regio- tot buurtniveau en passen deze toe op uw vastgoedvraagstuk(ken), daarnaast staan we u proactief bij in marktontwikkelingen.

Wilt u meer weten over ons en onze manier van werken? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens! We staan u graag te woord.

Bezoek ons

Hoogbrugstraat 72a
6221 CS Maastricht

j

Schrijf ons

Hoogbrugstraat 72a
6221 CS Maastricht

Bel ons

T +31(0)43 329 29 70